power loom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power loom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power loom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power loom.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power loom

    * kỹ thuật

    máy dệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • power loom

    a loom operated mechanically