power pool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power pool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power pool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power pool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power pool

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hồ chứa (của trạm) thủy điện