power fan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power fan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power fan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power fan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power fan

    * kỹ thuật

    ô tô:

    quạt công suất