power jack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power jack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power jack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power jack.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power jack

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    kích nâng đường (có thể nâng đồng thời cả hai ray)