power oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power oil

    * kỹ thuật

    dầu động cơ