power line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power line

  * kỹ thuật

  đường dây điện

  đường dây điện lực

  đường tải điện

  điện lạnh:

  đường dây lưới điện

  xây dựng:

  đường điện

  mạng điện cung cấp

  điện:

  lưới điện cung cấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • power line

  cable used to distribute electricity

  Synonyms: power cable