power pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power pole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power pole

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cột đường dây tải điện