power ram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power ram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power ram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power ram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • power ram

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    búa đóng cọc cơ học