power grid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power grid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power grid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power grid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power grid

  * kỹ thuật

  lưới điện

  lưới điện chính

  mạng điện

  điện:

  mạng cung cáp điện

  mạng lưới tải điện năng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • power grid

  Similar:

  power system: a system of high tension cables by which electrical power is distributed throughout a region

  Synonyms: grid