power system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

power system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm power system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của power system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • power system

  * kỹ thuật

  hệ thống điện

  hệ thống điện lực

  nguồn cung cấp cao thế

  điện lạnh:

  hệ (thống) năng lượng

  toán & tin:

  hệ năng lượng

  xây dựng:

  hệ thống năng lượng

  điện:

  mạng điện chính mạng

  mạng truyền thông điện lực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • power system

  a system of high tension cables by which electrical power is distributed throughout a region

  Synonyms: power grid, grid