powerlessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

powerlessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm powerlessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của powerlessness.

Từ điển Anh Việt

 • powerlessness

  * danh từ

  sự không có quyền hành, tình trạng không có quyền hành; sự không có sức mạnh

  sự bất lực, tình trạng hoàn toàn không có khả năng (về vấn đề )

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • powerlessness

  the quality of lacking strength or power; being weak and feeble

  Synonyms: impotence, impotency

  Antonyms: power