a là gì?

a nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a.

Từ điển Anh Việt

 • a

  /ei, ə/

  * danh từ, số nhiều as, a's

  (thông tục) loại a, hạng nhất, hạng tốt nhất hạng rất tốt

  his health is a: sức khoẻ anh ta vào loại a

  (âm nhạc) la

  a sharp: la thăng

  a flat: la giáng

  người giả định thứ nhất; trường hợp giả định thứ nhất

  from a to z: từ đầu đến đuôi, tường tận

  not to know a from b: không biết tí gì cả; một chữ bẻ đôi cũng không biết

  * mạo từ

  một; một (như kiểu); một (nào đó)

  a very cold day: một ngày rất lạnh

  a dozen: một tá

  a few: một ít

  all of a size: tất cả cùng một cỡ

  a Shakespeare: một (văn hào như kiểu) Sếch-xpia

  a Mr Nam: một ông Nam (nào đó)

  cái, con, chiếc, cuốn, người, đứa...;

  a cup: cái chén

  a knife: con dao

  a son of the Party: người con của Đảng

  a Vietnamese grammar: cuốn ngữ pháp Việt Nam

  * giới từ

  mỗi, mỗi một

  twice a week: mỗi tuần hai lần

 • a

  c/dc receiver

  (Tech) máy thu chạy điện xoay chiều-một chiều = universal receiver

 • a

  c/dc ringing

  (Tech) phép gọi điện xoay chiều-một chiều

 • A

  M/FM receiver

  (Tech) máy thu biến điệu biên-tần

 • A

  M/FM tuner

  (Tech) bộ điều hưởng biên-tần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • a

  the 1st letter of the Roman alphabet

  the blood group whose red cells carry the A antigen

  Synonyms: type A, group A

  Similar:

  angstrom: a metric unit of length equal to one ten billionth of a meter (or 0.0001 micron); used to specify wavelengths of electromagnetic radiation

  Synonyms: angstrom unit

  vitamin a: any of several fat-soluble vitamins essential for normal vision; prevents night blindness or inflammation or dryness of the eyes

  Synonyms: antiophthalmic factor, axerophthol

  deoxyadenosine monophosphate: one of the four nucleotides used in building DNA; all four nucleotides have a common phosphate group and a sugar (ribose)

  adenine: (biochemistry) purine base found in DNA and RNA; pairs with thymine in DNA and with uracil in RNA

  ampere: the basic unit of electric current adopted under the Systeme International d'Unites

  a typical household circuit carries 15 to 50 amps

  Synonyms: amp