a1 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

a1 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm a1 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của a1.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • a1

    * kinh tế

    cấp A1

    khổ giấy A1 (594 x 841 mm)