ab- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ab- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ab- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ab-.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ab-

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tiền tố ab (để nhận dạng độ điện từ hệ CGS)