as nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

as nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm as giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của as.

Từ điển Anh Việt

 • as

  /æz, əz/

  * phó từ

  như

  as you know: như anh đã biết

  some People's Democracies as Vietnam, Korea...: một số nước dân chủ nhân dân như Việt Nam, Triều Tiên...

  late as usual: muộn như thường lệ

  là, với tư cách là

  I speak to you as a friend: tôi nói với anh với tư cách là một người bạn

  cũng, bằng

  he is as old as you: anh ta cũng già bằng anh, anh ta bằng tuổi anh

  as far as

  xa tận, cho tận đến

  to go far as the station: đi đến tận nhà ga

  đến chừng mức mà

  far as I know: đến chừng mức mà tôi biết, theo tất cả những điều mà tôi biết

  as far back as

  lui tận về

  as far back as two years ago: lui về cách đây hai năm; cách đây hai năm

  as far; as to

  về phía, về phần

  as for me: về phần tôi

  as good as

  (xem) good

  as long as

  (xem) as much as

  cũng chừng này, cũng bằng này

  you can take as much as you like: anh thích bao nhiêu thì có thể cứ lấy chừng nấy

  as much

  cũng vậy

  I thought as much: tôi cũng nghĩ như vậy

  as well

  (xem) well

  as well as

  (xem) well

  as yet

  (xem) yet

  * liên từ

  lúc khi, trong khi mà; đúng lúc mà ((cũng) just as)

  he came in as I was speaking: khi tôi đang nói thì hắn vào

  vì, bởi vì

  as it was raining hard, we could not start: vì trời mưa to chúng tôi không thể khởi hành được

  để, cốt để

  he so arranged matters as to suit everyone: anh ta thu xếp mọi việc cốt để làm cho hợp với tất cả mọi người

  be so kind (good) as to let me know...: anh hãy vui lòng cho tôi biết...

  tuy rằng, dù rằng

  tired as she was did not leave her task undone: tuy mệt thật đấy cô ta cũng không bỏ công việc

  as if

  như thế, y như thế

  as it were

  có thể là như vậy, có thể cho là như vậy

  he is not equal to the task, as it were: hắn không xứng với nhiệm vụ, có thể cho là như vậy

  as though

  (xem) though

  * đại từ

  mà, người mà, cái mà...; như

  he is the same man as I met yesterday: ông ta đúng là người mà hôm qua tôi gặp

  such a genius as Marx: một thiên tài như Mác

  điều đó, cái đó, cái ấy

  he was a foreigner, as they perceived from his accent: ông ta là một người nước ngoài, người ta nhận thấy điều đó ở giọng nói của ông ta

  * danh từ, số nhiều asses

  đồng át (tiền La mã)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • as

  * kỹ thuật

  như

  điện lạnh:

  mo hệ CGS điện từ, bằng 10 mũ 9 mo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • as

  Similar:

  arsenic: a very poisonous metallic element that has three allotropic forms; arsenic and arsenic compounds are used as herbicides and insecticides and various alloys; found in arsenopyrite and orpiment and realgar

  Synonyms: atomic number 33

  american samoa: a United States territory on the eastern part of the island of Samoa

  Synonyms: Eastern Samoa

  angstrom: a metric unit of length equal to one ten billionth of a meter (or 0.0001 micron); used to specify wavelengths of electromagnetic radiation

  Synonyms: angstrom unit, A

  vitamin a: any of several fat-soluble vitamins essential for normal vision; prevents night blindness or inflammation or dryness of the eyes

  Synonyms: antiophthalmic factor, axerophthol, A

  deoxyadenosine monophosphate: one of the four nucleotides used in building DNA; all four nucleotides have a common phosphate group and a sugar (ribose)

  Synonyms: A

  adenine: (biochemistry) purine base found in DNA and RNA; pairs with thymine in DNA and with uracil in RNA

  Synonyms: A

  ampere: the basic unit of electric current adopted under the Systeme International d'Unites

  a typical household circuit carries 15 to 50 amps

  Synonyms: amp, A

  a: the 1st letter of the Roman alphabet

  a: the blood group whose red cells carry the A antigen

  Synonyms: type A, group A

  equally: to the same degree (often followed by `as')

  they were equally beautiful

  birds were singing and the child sang as sweetly

  sang as sweetly as a nightingale

  he is every bit as mean as she is

  Synonyms: every bit