ash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash.

Từ điển Anh Việt

 • ash

  /æʃ/

  * danh từ

  ((thường) số nhiều) tro; tàn (thuốc lá)

  to reduce (burn) something to ashes: đốt vật gì thành tro

  (số nhiều) tro hoả táng

  to lay in ashes

  đốt ra tro, đốt sạch

  to turn to dust and ashes

  tiêu tan, tan thành mây khói (hy vọng...)

  * danh từ

  (thực vật học) cây tần bì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ash

  * kinh tế

  tro

  * kỹ thuật

  độ tro

  phủ tro lên

  tro núi lửa

  xỉ lò

  hóa học & vật liệu:

  gỗ tần bì

  xây dựng:

  xỉ tro

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ash

  the residue that remains when something is burned

  any of various deciduous pinnate-leaved ornamental or timber trees of the genus Fraxinus

  Synonyms: ash tree

  strong elastic wood of any of various ash trees; used for furniture and tool handles and sporting goods such as baseball bats

  convert into ashes