ashe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashe.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ashe

    United States tennis player who was the first Black to win United States and English singles championships (1943-1993)

    Synonyms: Arthur Ashe, Arthur Robert Ashe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).