ashen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashen.

Từ điển Anh Việt

 • ashen

  /'æʃn/

  * tính từ

  (thuộc) tro, xám tro (màu); xanh, tái mét (mặt)

  làm bằng tro

  * tính từ

  (thuộc) cây tần bì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ashen

  anemic looking from illness or emotion

  a face turned ashen

  the invalid's blanched cheeks

  tried to speak with bloodless lips

  a face livid with shock

  lips...livid with the hue of death"- Mary W. Shelley

  lips white with terror

  a face white with rage

  Synonyms: blanched, bloodless, livid, white

  made of wood of the ash tree