ash test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ash test

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phép thử tro