ashiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashiness.

Từ điển Anh Việt

  • ashiness

    xem ashy