ash tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash tree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ash tree

    Similar:

    ash: any of various deciduous pinnate-leaved ornamental or timber trees of the genus Fraxinus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).