ash rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ash rock

    * kỹ thuật

    đá tro