ash cake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash cake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash cake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash cake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ash cake

  * kinh tế

  bỏng ngô

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ash cake

  Similar:

  ashcake: corn bread wrapped in cabbage leaves and baked in hot ashes (southern)

  Synonyms: corn tash