ash stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ash stop

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cửa tro