ashamed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashamed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashamed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashamed.

Từ điển Anh Việt

 • ashamed

  /ə'ʃeimd/

  * tính từ

  xấu hổ, hổ thẹn, ngượng

  to feel ashamed: lấy làm xấu hổ

  to be ashamed of: xấu hổ vì, hổ thẹn vì

  to be ashamed to do something: xấu hổ không dám làm gì, ngượng không dám làm gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ashamed

  feeling shame or guilt or embarrassment or remorse

  are you ashamed for having lied?

  felt ashamed of my torn coat

  Antonyms: unashamed