ash coal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash coal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash coal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash coal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ash coal

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    than xanh