ash grate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash grate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash grate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash grate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ash grate

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lưới sàng tro