ashore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashore.

Từ điển Anh Việt

 • ashore

  /ə'ʃɔ:/

  * phó từ

  trên bờ; vào bờ

  to step ashore: bước lên bờ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ashore

  * kỹ thuật

  lên bờ

  cơ khí & công trình:

  trên bờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ashore

  towards the shore from the water

  we invited them ashore