ash fall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash fall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash fall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash fall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ash fall

    * kỹ thuật

    môi trường:

    phun tro (núi lửa)