asat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asat

    Similar:

    antisatellite: of or relating to a system to destroy satellites in orbit

    antisatellite weapons

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).