ascii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascii.

Từ điển Anh Việt

  • ascii

    (vt của America Standard Code for Information Interchange)Tên một bộ ký tự dùng cho máy tính bao gồm 96 chữ thường và hoa cộng với 32 ký tự điều khiển không in ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet