ascii (american standard code for information interchange) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascii (american standard code for information interchange) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascii (american standard code for information interchange) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascii (american standard code for information interchange).

Từ điển Anh Việt

  • ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

    (Tech) Bộ Mã Tiêu Chuẩn Hoa Kỳ Dùng Giao Hoán Tin Tức, AXƠKI