ascii block terminal services (abts) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascii block terminal services (abts) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascii block terminal services (abts) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascii block terminal services (abts).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascii block terminal services (abts)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    các dịch vụ đầu cuối khối ASCII