ascii mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascii mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascii mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascii mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascii mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ ASCII