ascii art nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascii art nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascii art giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascii art.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascii art

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nghệ thuật ASCII