ascii (american standard code for information interchange) text nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascii (american standard code for information interchange) text nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascii (american standard code for information interchange) text giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascii (american standard code for information interchange) text.

Từ điển Anh Việt

  • ASCII (American Standard Code for Information Interchange) text

    (Tech) văn bản dạng ASCII