ascii sort order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ascii sort order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ascii sort order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ascii sort order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ascii sort order

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thứ tự sắp xếp theo ASCII