assoc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assoc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assoc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assoc.

Từ điển Anh Việt

  • assoc

    * (viết tắt)

    Hội (association))