associational nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associational nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associational giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associational.

Từ điển Anh Việt

  • associational

    /ə,sousi'eiʃənl/

    * tính từ

    liên tưởng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • associational

    of or relating to associations or associationism