association fee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

association fee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm association fee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của association fee.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • association fee

    * kinh tế

    hội phí