associationism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associationism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associationism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associationism.

Từ điển Anh Việt

 • associationism

  /ə,sousi'eiʃənizm/

  * danh từ

  thuyết liên tưởng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • associationism

  (psychology) a theory that association is the basic principle of mental activity

  Synonyms: association theory