association list nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

association list nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm association list giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của association list.

Từ điển Anh Việt

  • association list

    (Tech) bản kê liên kết