association of companies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

association of companies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm association of companies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của association of companies.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • association of companies

    * kỹ thuật

    liên doanh