associated sheet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated sheet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated sheet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated sheet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated sheet

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vỉa đi kèm