associated tensions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated tensions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated tensions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated tensions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated tensions

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    các tensơ kết hợp