associated element type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated element type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated element type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated element type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated element type

    * kỹ thuật

    loại phần tử kết hợp