associated element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated element

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần tử liên kết