associated press average of 60 stocks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated press average of 60 stocks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated press average of 60 stocks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated press average of 60 stocks.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated press average of 60 stocks

    * kinh tế

    số bình quân 60 loại cổ phiếu của Liên hiệp Báo chí Mỹ