associated equipments (ae) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated equipments (ae) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated equipments (ae) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated equipments (ae).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated equipments (ae)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    các thiết bị đi kèm