associated press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

associated press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm associated press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của associated press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • associated press

    * kỹ thuật

    liên hiệp báo chí